अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

Online Complaint System / विद्युतीय उजुरी फाराम

व्यक्ति वा संस्था (Individual or Institution) *

पुरुष (Male)
महिला (Female)
तेस्रो लिंग (Third gender)

Note: Only jpeg, jpg, png, pdf, doc files are allowed


* अनिवार्य भर्नु पर्ने । * Indicates Compulsary Fields

सम्पर्क विवरण
मधेशी आयोग
मुख्य कार्यालय
सम्पर्क ठेगाना
ललितपुर, नेपाल ।
फोन तथा फ्याक्स
फोन नं.:०१-५२६११८५
फ्याक्स नं.:०१-५२६११८५
टोल फ्रि नं.:१६६०-०१-१६१८५
मोवाइल नं.:९८५१२३९४५८ (माननीय अध्यक्ष)
मोवाइल नं.:९८५१२३९४५९ (सचिव)
ईमेल:madheshicommission@gmail.com