अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा


नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ बाट थारु र मुसलमान हटाउने निर्णय भएको सम्बन्धमा ।

Download Now