अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

सि.न. घटना मिति शीर्षक डाउनलोड
1

2079-12-09

मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ (संशोधन)
2

2079-12-06

आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूको ४ बर्ष(प्रेस विज्ञप्ती)
3

2079-12-05

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ती (मिति २०७९ चैत्र ५)
4

2079-10-25

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ती(मिति २०७९।१०।२५)
5

2079-09-24

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७९।०९।२४)
6

2079-09-14

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ती (२०७९।०९।१४)
7

2079-09-03

प्रेस विज्ञप्ती (मिति २०७९।०९।०३)
8

2079-08-29

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ती २०७९/०८/२९
9

2079-08-27

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ती २०७९/०८/२७
10

2079-08-18

मधेशी आयोगको प्रेश विज्ञाप्ति २०७९/०८/१८
11

2079-07-28

प्रेस विज्ञप्ती २०७९।०७।२८
12

2079-07-01

प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०७।०१
13

2079-01-15

प्रेस विज्ञप्ति २०७९।०१।१५
14

2078-12-07

आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूको ३ बर्ष
15

2078-10-16

प्रेस विज्ञप्ति २०७८।१०।१६
16

2078-10-05

प्रेस विज्ञप्ती २०७८।१०।५
17

2078-09-20

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८।०९।२०
18

2078-06-13

प्रेस विज्ञप्ति
19

2078-06-06

मधेशी आयोगको प्रेस विज्ञप्ति मिति २०७८।०६।०६
20

2077-12-15

फागु/होली पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना
21

2077-12-08

मधेशी आयोगको २०७७/१२/०८ गतेको प्रेस विज्ञप्ति
22

2077-10-05

२०७७/१०/०५ को प्रेश विज्ञप्ति
23

2077-05-15

आयोगको मिति २०७७/०५/१५ गतेको प्रेस विज्ञप्ती
24

२०७७।०६।२० को प्रेश विज्ञप्ति
25

मधेशी आयोगद्वारा मिति२०७८/०१/०७ गतेको प्रेश विज्ञप्ति
26

2078/03/02

प्रेश विज्ञप्ति
27

मधेशी आयोगद्वारा मिति२०७८/०७/०५ गतेको प्रेश विज्ञप्ति