अनलाईन
उजुरी

मधेशी आयोग

Madheshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

आर्थिक वर्ष 2077/78 को जम्मा दर्ता उजुरी : 15

स्रोत अनुसार उजुरीहरुको विवरण