मधेशी आयोग

Madesshi Commission

बहुआयमिक समृद्दि र सुशासनको अभियान पहुँच, सशक्तिकरण र रुपान्तरणको सुप्रस्थान

सि.न. नाम पद फोटो
1 डा. विजय कुमार दत्त माननीय अध्यक्ष
2 जीवछ साह माननीय सदस्य
3 रेणु देवी साह माननीय सदस्य
4 विजय कुमार गुप्ता माननीय सदस्य
5 आभा कुमारी सिंह माननीय सदस्य